Kies een cursus /
muziekles

Combinatiefunctie PO & VO

Combinatiefuncties sport, cultuur en welzijn
In de nieuwe combinatiefunctie cultuur, vanaf 2016, rollen we het programma Cultuureducatie met Kwaliteit verder uit; we werken aan doorlopende leerlijnen, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en maken verbinding met de culturele omgeving van de school.
Eind 2015 is de subsidie voor de combinatiefunctie-uren behouden gebleven voor Deventer. Op verzoek van de gemeente is een stuurgroep gevormd met deelnemers uit het primair onderwijs, sport, cultuur en welzijn. In deze stuurgroep is een visie gevormd en worden de combinatiefunctie-uren opnieuw ingedeeld.

Visie en doelen stuurgroep combinatie-functionaris Deventer

Achtergrond
De besturen onderwijs Deventer wil vanuit hun toekomstvisie 2025, waarbij scholen (groepen) samengebracht worden in kindcentra, nadenken over de inzet en rol van de combinatiefunctionaris Deventer.
Graag willen zij dit doen in een stuurgroep met hun ketenpartners, waar deze allen zijn vertegenwoordigd. In deze stuurgroep zal een opzet gemaakt worden voor een "infrastructuur" waarin deze domeinen zijn vertegenwoordigd.

Visie
We willen dat alle kinderen in Deventer een unieke mogelijkheid hebben om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur.
We geloven dat cultuur- en sporteducatie en talentontwikkeling broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering. De doorgaande lijn van onder- naar naschoolse activiteiten wordt gestimuleerd. We willen dat kinderen actief deelnemen aan de samenleving en een zinvolle vrije tijdsbesteding krijgen.
Daarnaast willen we dat in een vroeg stadium zorg bij kinderen wordt gesignaleerd en preventief extra ondersteuning wordt geboden.

Waarom?
Met het realiseren van een breed aanbod activiteiten:

  • bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen hun talenten gericht op meervoudige intelligenties
  • bieden we kinderen de mogelijkheid om onder schooltijd en in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn
  • slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving; in die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling.
  • leggen we een verbinding tussen school en de omgeving
  • versterken we de leefbaarheid in de kernen / wijken
  • zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC)

 

Young Meets Old

Cf de Zandweerd