Kies een cursus /
muziekles

Primair- en voortgezet onderwijs

Cultuureducatie is een waardevol instrument!
Cultuureducatie is een waardevol instrument om talent te ontdekken, om vaardigheden te leren die leerlingen nu en in de toekomst hard nodig zullen hebben. Leerlingen bouwen aan zelfvertrouwen, creativiteit, flexibiliteit, tolerantie en het vermogen tot samenwerking, ook de leerlingen die niet vanzelfsprekend alle kansen krijgen.
Samen met het primair en voortgezet onderwijs en de Deventer culturele instellingen zet Onderwijs & Wijken cultuureducatie in als kracht op zich en als middel. Hiermee werken we aan een gezamenlijk doel om elk kind en elke jongere uit Deventer en omstreken te laten uitgroeien tot een cultureel volwaardig burger die zich zijn hele leven kan blijven ontwikkelen en aan wie we onze stad kunnen overlaten.

Vraag van de school
Onderwijs & Wijken voorziet in bemiddeling, informatie, advies, inspiratie voor scholen en culturele instellingen. O&W voert programma’s cultuureducatie uit en werkt met partners in onderwijs en cultuur aan een stevige plek voor cultuureducatie in het curriculum van de scholen. De vraag van het onderwijs is leidend in kortdurende en veelal duurzame trajecten.

Netwerk en Innovatie
O&W is vertegenwoordigd in Deventer culturele netwerken, en ook op provinciaal en landelijk niveau om verbinding te kunnen maken en in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen in cultuureducatie. Door training en coaching van kunstdocenten en projectleiders, werken we aan kwaliteit, innovatie en 'de juiste mens op de juiste plek'. Zzp-ers en culturele instellingen zijn de partners waarmee we samen ondernemen.

Alles kan
De ‘onderwijs en wijken-tak’ biedt alle kunstdisciplines: van musical, dans tot theater, van schilderen in de natuur, 3D ontwerpen tot game-design, van breakdance tot klassiek ballet, van kennismaken met instrumenten tot spelen in een popband, van koorzang tot makey makey, van programmeren tot foto’s en video’s maken, van erfgoedprogramma’s in de omgeving van de school tot in de stad, de provincie en het land.

Programma’s
Cultuureducatie met Kwaliteit (PO)is gericht op verankering van cultuureducatie in de school door deskundigheidsbevordering van schoolteams en culturele activiteiten voor leerlingen die in een doorlopende leerlijn vallen, aandacht voor vakoverstijgend werken en de culturele omgeving van de school. Elementen van CMK werken door in andere programma’s. Kennisdeling zorgt voor olievlekwerking.

Kunstcircuit Cultuur & School (PO) is een kunstmenu waar 100 % van de Deventer scholen op inschrijft. O&W biedt hierin projecten aan die vallen in leerlijnen cultuureducatie en o.a. bij CMK zijn ontwikkeld.

Combinatiefunctie cultuur (PO en VO) ontwikkelt op basis van de vraag van het onderwijs met partners Deventer Sportbedrijf en Raster Welzijn een programma onder en na schooltijd. Ouderparticipatie en coaching on the job van leerkrachten zijn belangrijke onderdelen.

New Arts (VO) is een merknaam geworden voor een keten van activiteiten in de regio en in de stad met workshops, events en oefenplaatsen voor jongeren om hun talent te ontdekken, een podium te krijgen en te onderzoeken wat ze leuk vinden. O&W werkt hierin samen met het poppodium Burgerweeshuis.

Projecten op maat (VO en PO) worden buiten de genoemde programma’s aangevraagd op maat voor een school om bijvoorbeeld een opening of een projectweek inhoud en vorm te geven of lessen met een bijzonder doel te realiseren. Bijvoorbeeld in de taalschakelklassen op de Tintaan worden theaterlessen gegeven met een sociaal-emotionele doelstelling en ondersteuning bij het aanleren van Nederlands als tweede taal voor asielzoekerskinderen.

Training en coaching biedt O&W aan voor zowel leerkrachten als cultureel medewerkers, zoals de training doorgaande leerlijnen, procesgericht werken, training in vaardigheden in verschillende disciplines, training didactiek voor cultureel medewerkers, ICC-training voor leerkrachten (Interne Cultuur Coördinator) i.s.m. trainers van O&W, de Leeuwenkuil, externe trainers en de PABO.

FacebookVolg ook Onderwijs & Wijken op Facebook!
 

Primair Onderwijs

 

voortgezet onderwijs